ECZANESİNDE BULUNMAYAN ECZACILAR HAKKINDA;

         SGK Adana SSGM Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıda; muhtelif bildirimler gereği, yasal süreler haricinde eczanesi başında bulunmayan eczacılar hakkında, yapılan incelemeler sonucunda 11710, 11709, 11728 ve 11729 sayılı inceleme raporları düzenlendiği, Söz konusu raporlarda, Kurumun Genel Sağlık sigortası Genel müdürlüğü tarafından gönderilen 31.10.2016 tarih ve 5826655 sayılı yazıda; "Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesinin 2. bendinde (2) Hastalık ve sair mazeretlerle eczanesinden 24 saatten fazla süreyle ayrılmak zorunda kalan eczacı veya mesul müdür keyfiyeti il veya ilçe sağlık müdürlüğüne bir yazıyla veya kayıtlı elektronik posta ile bildirir. Ayrılış müddeti on beş güne kadar devam edecekse eczaneye varsa ikinci eczacı ya da yardımcı eczacı, yoksa il sağlık müdürlüğüne bildirilmek koşulu ile eczanesi bulunmayan bir eczacı, yoksa muvafakatı alınarak mahallin serbest tabibi nezaret eder."  hükmü; 15. maddesinin 1. bendinde ise "(1) Hastalık veya sair mazeretlerle eczacının, eczanesinden ayrılış müddeti on beş günü aştığı takdirde eczaneye mesul müdür tayini gerekir. Aksi takdirde eczane kapatılır."  hükmünün yer aldığı ve bu hükümler gereği eczacının, eczaneden ayrılış müddeti on beş güne kadar devam edecekse eczaneye varsa ikinci eczacı ya da yardımcı eczacının, yoksa İl Sağlık Müdürlüğüne bildirmek koşuluyla eczanesi bulunmayan bir eczacının, yoksa muvafakatı alınarak mahallin serbest tabibinin nezaret etmesi, ayrılış müddeti on beş günü aştığı takdirde ise yeni mesul müdür tayin edilmesi gerektiği belirtilerek; eczacının görev yerinden ayrıldığı tarihten mesul müdür atanana kadar geçen sürede reçete karşılanması halinde, anılan yönetmelik hükümleri doğrultusunda karşılanan reçete bedellerinin Kurumca ödenmesinin mümkün bulunmadığı" bildirildiği belirtilmiştir.

         Bilgilerinize sunarız.

        

12 Haziran 2017 - Okunma Sayısı : 5876