İNFLİXİMAB, ADALİMUMAB, ETANERCEPT HAKKINDA

T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 049105 sayılı yazısında ;

"TNF-a Blokerleri (infliximab, adalimumab, etanercept)" hakkındaki 30.09.2005 tarih 149/2005 sayılı Genelgesi aşağıda sunulmuştur. (İlaç güvenlik İzlem Formu ektedir.)

Genelge1 Ekim 2005 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.


GENELGE 149/2005 TNF-a blokörlerinin (infliximab, adalimumab, etanercept) kullanımı sırasında başta tüberküloz olmak üzere görülebilecek ciddi advers etkilerin toplum ve hasta sağlığı açısından izlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla Bütçe Uygulama Talimatı'nda belirlenen kriterlerin yanında; 1- Söz konusu ilaçlar reçete edildiğinde, reçete ile birlikte formatı genelge ekinde gönderilen otokopili üç nüsha olarak hazırlanmış ve ilgili ruhsat sahibi tarafından hastanelere dağıtılacak olan "İlaç Güvenlik İzlenim Formu" da hekimlerce doldurulacaktır. Doldurulan bu formun ilk nüshası İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nde yer alan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne, ikinci nüshası eczane aracılığıyla Geri Ödeme Kurumu'na gidecek, üçüncü nüshası ise reçete eden hekimde kalacaktır. TÜFAM'ne gönderilecek ilk nüsha, TNF-a blokörlerinin verildiği hastane eczaneleri veya serbest eczaneler tarafından aylık olarak biriktirilip, her ayın ilk on günü içinde ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilecektir. İl Sağlık Müdürlükleri de; İlaç Güvenlik izlem Formlarını TÜFAM'ne aynı ay içinde ulaştıracaklardır. 2. TNF -a blokörlerinin hastaya kullanılmasına devam edilebilmesi için 2 aylık aralar ile "İlaç Güvenlik izlem Formu" doldurulması gereklidir. Reçete eden hekim formu doldurduktan sonra, iç hastalıkları uzmanı(reçete eden hekim iç hastalıkları kökenli ise kendisi) veya infeksiyon hastalıkları uzmanı ile, var ise göğüs hastalıkları uzmanından konsültasyon istenmek suretiyle alınacak görüş, atılacak imza ile kayıt altına alınacaktır.(Göğüs Hastalıkları Uzmanı yok ise; bu durumda imza yeri "yoktur" ibaresi ile başhekimlik tarafından imzalanacaktır.) Yukarıda belirtilen uygulamaya 1 Ekim 2005 tarihi itibariyle başlanacak ve ikinci bir karara kadar devam edilecektir. Konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim. Prof. Dr:Necdet ÜNÜVAR Müsteşar         

ek_dosya
ek_dosya

01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 2528