“KLOPİDOGREL KULLANIM İLKELERİ” HAKKINDA

2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nda gerekli görülen değişiklikler ve düzenlemeleri içeren 02.04.2004 tarih ve 25421 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17.Madde gereğince "12.7.14 Klopidogrel Kullanım İlkeleri" başlıklı bölümde yapılan düzenleme, hastaların ilgili ilacı temininde yaşadığı zorlukların ve mağduriyetin Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesi nedeniyle, konu Genel Müdürlükçe değerlendirilmiştir.
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 10.05.2004 tarih 020374 sayılı yazısı ile, 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın "12.7.14 Klopidogrel Kullanım İlkeleri" başlıklı bölümünün aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendiği bildirilmektedir.
12.7.14 Klopidogrel Kullanım İlkeleri

Klopidogrel içeren ilaçlar yalnızca aşağıda belirtilen durumlarda:

1.Koroner stent uygulanan hastalarda 12 ayı geçmemek üzere

2. Akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye yatırılıp EKG değişikliği veya troponin pozitifliği tespit ve dokümante edilmiş olan ST yükselmesiz miyokard infarktüsü veya anstabil angina hastalarında 12 ayı geçmemek üzere,

3. Gastrointestinal intolerans nedeniyle asetilsalisilik asit kullanılmasına kontrendikasyon bulunduğunun ve diğer antiagregan ilaçların kullanılamama gerekçesinin belirtildiği sağlık kurulu raporı ile, kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, koroner arter hastalığı veya tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik olayı (iskemik inme) tespit ve dokümante edilen yüksek riskli hastalarda,

Kardiyoloji, Dahiliye, Nöroloji ve Kalp Damar Cerrahisi uzmanlarından herhangi biri tarafından düzenlenen ilacın kullanım gerekçesi, dozu ve kullanım süresinin belirtildiği sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Bu ilaçlar, sağlık kurulu raporuna istinaden diğer tabiplerce de reçete edilebilir.

01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 4118