REXAPİN HAKKINDA


T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 14802 sayılı yazısı

ile, Bakanlığa 18.07.2005 tarihinde tebliğ edilen İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 08.07.2005 tarih 2004/786 esas sayılı tespit dosyası üzerinde verilen ihtiyati tedbir kararı gereği dava konusu Rexapin adlı ilacın A08945 ve A08946 Kamu Kod Numarası ile tedavi yardımına ilişkin Bütçe Uygulama Talimatı eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek2/D)'de yer aldığından söz konusu ilacın anılan listeden çıkarıldığı ve bu hususun ilgili kurum ve kuruluşlara bildirildiği bildirilmiştir.