MERSİN SAĞLIK PLATFORMU (MESAP) ÇALIŞMA KURALLARI

(Bu çalışma kuralları 25 Şubat 2009 tarihinde, Mersin Tabip Odası’nın ev sahipliğinde yapılan Mersin Tabip Odası, Mersin Eczacılar Odası, Mersin Diş Hekimleri Odası ve Mersin Veteriner Hekimler Odası’nın katıldığı toplantıda kabul edilmiştir.)

TANIM

Madde 1:

a) Mersin Sağlık Platformu; Mersin Tabip Odası, Mersin Eczacılar Odası, Mersin Diş Hekimleri Odası ve Mersin Veteriner Hekimler Odası’nın katılımıyla oluşmuş bir birlikteliktir. MESAP birer tüzel kişilik olan odaların ortak oluşumudur.

b) MESAP Üyeleri; MESAP’ı oluşturan odalardır.

c) MESAP yürütme kurulu (MESAP YK): Her odadan, biri başkan veya genel sekreter olmak üzere, oda yönetim kurullarının belirleyeceği bir kişi olmak üzere, iki temsilcinin katılımı ile oluşur.

AMAÇ

Madde 2: MESAP’ın amacı; Mersin’de tanımda yer alan meslek odaları arasında, sağlıkla ilgili konularda iletişim, işbirliği ve eşgüdümü sağlamaktır. Katılımcı demokrasiyi gerçekleştirerek karar alma aşamasında görüş, düşünce ve politikalar üretip öneri niteliğinde kararlar alarak, katkı ve danışmanlık görevi yapar.

GÖREV ve YETKİLER

Madde 3:

a) MESAP’ın görevi: Yerel veya ulusal düzeyde, sağlıkla ilgili konularda ortak politikalar üreterek kamuoyunu bilgilendirmek, ortak eylem yapmak.

b) MESAP’ı oluşturan odaların yetkisi: Kararlarda söz ve oy hakkı vardır. Toplantılarda rapor sunabilirler. Her oda bir oy hakkına sahipdir.

c) MESAP Yürütme Kurulu’nun yetkisi: Öneri niteliğinde kararlar alan MESAP’ın görüşlerini oluşturur.

d) MESAP Yürütme Kurulu Temsilcilerinin Sorumluluğu: Toplantılara katılmak, toplum sağlığının ve sağlık çalışanlarının ülke genelindeki ya da Mersin’deki sorunlarıyla ilgili gündemini takip etmek. Sağlık konularındaki sorunları ve çözümleri araştırmak, kararlar için oy kullanmak.

e) MESAP’ın sorumluluğu:

1- Kararları alırken tüm üyelerinin hakkını ve toplumun sağlık hakkını eşit olarak gözetmek.

2- Evrensel hukuk ilkelerine bağlı kalmak.

3- Ülkenin mevcut yasal düzenini göz önünde bulundurarak yasaların iyileştirilmesi için hukuk zemininde çalışmalar yapmak.

4- Sağlık alanında etik, deontolojik ve bilimsel değerleri koruyup geliştirerek; toplumun ve karar verici mekanizmaların gözünde oda üyelerinin saygınlığını ve onurunu arttırmak.

KURULUŞU

Madde 4: Tanımda belirtilen meslek odaları yönetim kurulu başkanı veya genel sekreteri ile oda yönetim kurulları tarafından belirlenecek bir yönetim kurulu üyesinden yürütme kurulu oluşur.

a) Başkanlık: MESAP başkanlığı; üye odalardan biri tarafından dönüşümlü olarak yürütülecektir. Başkanlığı yürütecek oda seçim sonrası yapılan ilk toplantıda belirlenir. Başkanlığı önce gönüllülük esasına göre, aday yoksa sıra ile yapılacaktır. Başkanlığı yürütmek üzere birden fazla odanın aday olması durumunda, her odanın bir oy hakkı bulunmak kaydı ile en fazla oyu alan oda başkanlık görevi yürütür.

Sekreter; yazışmaların yapılması, toplantı yeri ve gününün belirlenmesi, gündem oluşturulması, alınan kararların uygulanmasını izlemekle görevlidir. Yazışmalar ve toplantı tutanakları bir sonraki başkanlığı yürütecek meslek odasına devredilir.

b) Başkan: MESAP Yürütme Kurulu Başkanlığını, başkanlık için seçilen Meslek Odası Başkanı yürütür.Yönetim kurulu başkanın bulunmadığı toplantıda aynı odanın diğer üyesi yapar.

c) Sekreterya Başkanlığa seçilen oda tarafından yürütülür.

d) Temsiliyet: Odalar her toplantıda iki kişi ile temsil edilmelidir.

ÇALIŞMASI

Madde 5:

a) Sekreterya: Sekreterya giderleri sekretaryayı yapan oda tarafından karşılanır.

b)Başkanlık bir yıl süre ile yapılır.

c) Gündem: MESAP üyeleri gündem maddeleri ile ilgili önerilerini toplantıdan en geç iki gün öncesine kadar yazılı veya sözlü olarak MESAP Başkanlığına bildirirler. MESAP Başkanlığı toplantıdan bir gün önce kesinleşen gündemi odalara bildirir. Toplantı açılışından önce ek gündem önerisi var ise dönem başkanına sunulur. Uygun görülürse gündeme eklenir.

d) Toplantı:

1- Toplantı ayda bir yapılır.

2- Toplantı tarihi, yeri ve gündemi bir önceki toplantıda oy çokluğuyla kararlaştırılır.

3- Üst üste iki toplantıya mazeretsiz katılmayan üyenin MESAP Yürütme Kurulu Üyeliği düşer.

4-İstifa, il dışı tayin, devamsızlık, ölüm, geri çağrılma nedeni ile üyeliği düşenlerin yerine o meslek odası yeni üye belirler, yeni üyeyi toplantıdan önce MESAP başkanlığına bildirir.

TOPLANTI DÜZENİ

Madde 6:

a) Toplantıları, MESAP Başkanı yönetir.

b) Toplantı yeter sayısı yürütme kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının bulunmasıdır.

c) Toplantılar tanımda yer alan meslek odalarının tüm üyelerine açıktır ve tüm üyelerin söz hakkı vardır.

d) Üye olmayanların toplantıya katılması, toplantı başkanınca MESAP YK üyelerinin oyuna sunulur.

e) Kararlar yürütme kurulu oluşturan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

KARARLARIN AÇIKLANMASI

Madde 7: Toplantıda alınan karar ve görüşler tüm kamuoyuna MESAP Başkanlığı ya da üye odaların başkanlığınca açıklanabilir.

OYLAMA

Madde 8:

a) Oylama aksi belirtilmedikçe açık ve el kaldırma yöntemi ile yapılır.

b) Açık oylama eşit sonuçlandığında tekrar tartışılır ve yine oylanır. Oyların yine eşit çıkması halinde konu daha sonra yeniden görüşülmek üzere gündemden kaldırılır.

TUTANAKLAR

Madde 9:

a) Toplantılarda MESAP yürütme kurulu sekreteri tarafından toplantı tutanağı tutulur.

b) Toplantılarda alınan tüm kararların belirtildiği bir “MESAP karar defteri” tutulur.

c) Alınan tüm kararların ve MESAP Başkanlığına sunulan her belge rapor yazı v.b. MESAP başkanlığına seçilen oda tarafından saklanır.

d) Bu evraklar tüm odaların üyelerine açıktır.

KURAL DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 10: Kural değişikliği önerisi en az iki MESAP Yürütme Kurulu üyesi oda tarafından yazılı olarak verilir. MESAP Yürütme Kurulu üye odaların oybirliği ile kabul edildiğinde benimsenir.

ÇALIŞMA GRUPLARI

Madde 11:

a) MESAP tavır ve politikalarının belirlenmesi için materyal üretecek çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grupları sürekli ya da geçici olabilir.

b) Çalışma grubu oluşturulması MESAP Yürütme Kurulu üyelerinin önerisi ile oya sunulur. Salt çoğunluğun oyu ile karara bağlanır.

c) Çalışma grupları en az iki kişiden oluşur.

d) Çalışma grupları kendi içlerinde toplanma, çalışma şeklini belirlemekte serbesttir.

e) Öngörülen çalışmayı tamamlayarak MESAP’a bilgi vermekle yükümlüdürler.

f) Çalışma Guruplarında alınan kararlar ve belirlenen eğilimler, MESAP Yürütme Kurulunda onaylanıp, salt çoğunluğun kabul etmesiyle onaylandıktan sonra MESAP Yürütme Kurulunun görüşü olma niteliğini kazanır.

ÜYELERİN GERİ ÇAĞRILMASI

Madde 12: Meslek Odalarının, yönetim kurulu kararı ile temsilcilerini geri çekme ve değiştirme hakkı vardır. Yapılan değişiklik toplantı öncesi MESAP başkanlığına bildirilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 13:

Bu kurallar, ilgili meslek odaları yönetim kurulları tarafından kuralların oylanıp, karar defterine yazılması ile yürürlüğe girer.

Madde14: Bu kurallar 14 maddeden ibarettir

20.03.2018 - Okunma Sayısı : 10018